Юлія Валеріївна Грищенко

Музичне мистецтво

Кваліфікація
кваліфікаційна категорія «спеціаліст». Кандидат педагогічних наук.
Освіта
закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Професійне життя завжди пов’язане з мистецтвом: спів у професійному хоровому колективі, наукові дослідження в галузі мистецької освіти. Тривалий час займається науковою роботою в одному з галузевих інститутів Національної академії педагогічних наук України, досліджуючи питання теорії та історії мистецької освіти в Україні й практичної підготовки майбутніх учителів у закладах вищої педагогічної освіти. Авторка близько 60 наукових і навчально-методичних праць в українських і закордонних виданнях.

Юлія Валеріївна на своїх уроках намагається заглибити дітей у чудовий світ музичного мистецтва. Завдяки сучасним інноваційним технологіям уроки музики допомагають дітям отримати позитивні емоції, проявити свої творчі здібності, розвинути творчу уяву, світогляд, креативне мислення, музичний смак, вміння аналізувати та слухати музику, дізнатися багато нового і цікавого.

Експозиція інноваційного викладання

Scientific and pedagogical schools promotion within the humanistic values development. M. Vovk, Y. Hryshchenko. Імідж сучасного педагога, 12-17. 2021. Адміністративно-територіальні зміни в місцях компактного розселення болгар радянської України у 30-х рр. ХХ ст. Ю. Грищенко. Регіональна історія України. 2016. Естетика і етика педагогічної дії. В. М. Богута, Н. М. Ващенко, С. І. Глушкова, Ю. В. Грищенко, І. З. Задорожний, 2015. Болгарське населення УСРР в умовах голоду 1921–1923 років. Ю. Грищенко. Регіональна історія України. 2017. Використання мережевих технологій в освіті. Ю. В. Грищенко. Талком 3 (15), 141-144. 2020. Вокально-хорова підготовка у дореволюційних гімназіях України. Ю. В. Грищенко. Досвід культуротворчої діяльності музейних інституцій України і Польщі. Н. Філіпчук, Ю. Грищенко, С. Соломаха. Science editors: T. Astramovich-Leik, Ya. Turchyn, O. Horbach, 339. 2022. Естетичні та етичні основи педагогічної майстерності (рецензія на бібліографічний покажчик Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих … Ю. Грищенко. Естетика і етика педагогічної дії, 197-199. 2015. Естетичні та етичні основи педагогічної майстерності. Ю. В. Грищенко. Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка. 2015. Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів: бібліографічний покажчик. Л. Н. Штома. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 2016. Зміст і методичні засади організації психолого-педагогічної практики у закладах вищої педагогічної освіти: науково-методичні рекомендації. Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 2022. Інституалізація національної політики більшовиків та формування її болгарського напрямку в УСРР. Ю. Грищенко. Регіональна історія України. 2015. Історичні витоки розвитку професійної вокальної освіти в Україні. Ю. В. Грищенко. Наукові записки: зб. наук. ст. 63-68. 2001. Історія України. Ю. Грищенко, І. Демуз, М. Москалюк, Г. Ліліана, О. Слесаренко. Культурно-мистецькі та світоглядні цінності закордонних українських музеїв. Н. Філіпчук, Ю. Грищенко. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 129-153. 2021. Культурно-освітні процеси в середовищі болгар УСРР (20-ті рр. ХХ ст.). Ю. Грищенко. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, 186-205. 2016. Мережеві технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: методичні рекомендації. М. П. Вовк, Л. Ю. Султанова, С. О. Соломаха, Ю. В. Грищенко. ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. 2019. Мистецтво в розвитку художньо-естетичного світогляду особистості: ретроспективний аналіз. Ю. Грищенко. Естетика і етика педагогічної дії, 131-139. 2015. Мистецтво у професійній підготовці вчителя: ретроспективний аналіз досвіду. Ю. Грищенко. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 155-169. 2015. Музично-педагогічна діяльність видатних українських композиторів і виконавців: історичний аспект. Ю. В. Грищенко. Зелена Буковина 5 (9), 87-91. 2014. Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика. М. П. Вовк, Л. Ю. Султанова, С. О. Соломаха, Н. О. Філіпчук, Ю. В. Грищенко. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. 2019. Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика. Л. Ю. Султанова, М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, С. О. Соломаха. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 2019. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього: життєві імперативи вченого-філософа. Ю. В. Грищенко. Мистецтво та освіта, 54-55. 2017. Наукова школа академіка І. А. Зязюна: Аксіологічні актуалітети розвитку. M. Vovk, J. Gryshchenko. Естетика і етика педагогічної дії, 44-55. 2018. Наукові школи в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: персонологічний аспект. M. Vovk, Y. Gryshchenko. Естетика і етика педагогічної дії, 141-152. 2017. Науково-педагогічна школа академіка І. А. Зязюна у контексті реформування педагогічної освіти. Ю. В. Грищенко. Науково-педагогічна школа академіка І. А. Зязюна. Ю. В. Грищенко. Науково-педагогічні школи у педагогічному дискурсі сучасної науки й освітньої практики. Ю. Грищенко. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької. Н. Г. Ничкало, Л. Б. Лук’янова, Л. О. Хомич, Г. І. Сотська, М. П. Вовк, Н. О. Філіпчук, ... Талком 2 (14). 2019. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької. М. П. Вовк, Г. І. Сотська, Ю. В. Грищенко. Талком 3 (15). 2020. Організація педагогічної практики у закладах вищої педагогічної освіти. Ю. В. Грищенко. Талком 4 (16), 80-82. 2021. Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи. Програма ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича. О. В. Аніщенко, Н. М. Авшенюк, О. В. Баніт, О. В. Василенко, М. П. Вовк, ... ІПООД НАПН України. 2017. Особливості становлення та розвитку педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Ю. В. Грищенко. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання. 2010. Педагогiчна майстернiсть як система професiйних i мистецьких компетентностей: збiрник матерiалiв XIV Міжнародних педагогiчно-мистецьких читань пам’ятi професора О. П. Рудницькоï. Г. I. Сотська, Н. Г. Ничкало, Л. Б. Лук’янова, Л. О. Хомич, М. П. Вовк, ... Талком. 2017. Педагогічна інтернатура у професійному становленні вчителя-початківця. М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: збірник тез. 2021 Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика: словник. М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, С. О. Соломаха, Н. О. Філіпчук, С. В. Ходаківська. Імекс-ЛТД. 2021. Педагогічна практика як важлива складова професійного становлення майбутнього педагога. Ю. В. Грищенко. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі. Проблеми запровадження педагогічної інтернатури в Україні. М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко. Академічні студії. Серія «Педагогіка», 81-91. 2022. Проблеми практичної підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Ю. В. Грищенко, С. О. Соломаха, Н. О. Філіпчук. Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2020. Провідні тенденції професійної вокальної підготовки в контексті завдань сучасної мистецької освіти. Ю. В. Грищенко. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. 2010. Реалізація музейної педагогіки в освітньому процесі. Ю. В. Грищенко, М. П. Вовк, Н. О. Філіпчук. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких … 2021. Репресивна політика щодо національних меншин радянської України: локальний вимір. Ю. Грищенко. Історико-географічні дослідження в Україні, 51-51. 2022. Розвиток музичної освіти і педагогічної думки в Україні у ХІХ ст. Ю. В. Грищенко. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 2014. Розвиток національного музичного мистецтва та освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Ю. В. Грищенко. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичних дисциплін у вищих навчальних закладах України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). Ю. В. Грищенко. Ткачук О.В. 2013. Розвиток професійного досвіду педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах України (ХVІІІ–ХХ ст.). Н. О. Філіпчук, Ю. В. Грищенко, Т. В. Котирло. ІПООД НАПН України. 2016. Розвиток професійного досвіду педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах України (ХVІІІ–ХХ ст.). Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, Т. В. Котирло. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 2016. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Ю. В. Грищенко. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. 2011. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Грищенко Ю. 2012. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації. М. Погребняк, С. Соломоха, Ю. Грищенко, М. Вовк, Н. Філіпчук, ... Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. 2019. Роль колегіумів у розвитку вокально-хорової освіти в Україні. Ю. В. Грищенко. Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2009. Роль музейної педагогіки у розвитку сучасної освіти. Н. О. Філіпчук, Ю. В. Грищенко. 2021. Роль музичних товариств у розвитку професійної вокальної освіти в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Ю. В. Грищенко. Мистецтво в реаліях сучасної освіти, 172-178. 2010. Роль науково-педагогічних шкіл у розвитку сучасної освіти і науки. Ю. В. Грищенко. Науковий вісник Карпатського університету імені Августина Волошина, 105-107. 2021. Роль хорового мистецтва у розвитку української національної культури: історичний аспект. Ю. Грищенко. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання. 2015. Становлення професійної вокальної освіти в Одесі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Ю. В. Грищенко. Педагогіка і психологія. Науковий вісник Чернівецького університету, 123-129. 2009. Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки. Л. М. Дяченко, М. М. Марусинець, Н. В. Пазюра, Н. О. Постригач, ... Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 2016. Теоретичні і методичні засади організації практики у закладах вищої педагогічної освіти: аналітичні матеріали. М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, С. О. Соломаха, Н. О. Філіпчук. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 2022. Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти. М. Вовк, С. Ходаківська. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 2 (16), 39-48. 2019. Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти. М. П. Вовк, Г. І. Сотська, Л. Ю. Султанова, Н. О. Філіпчук, С. О. Соломаха, ... Талком. 2019. Тренінгові технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: методичні рекомендації. М. П. Вовк, Л. Ю. Султанова, С. О. Соломаха, С. В. Ходаківська. ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. 2019. Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. І. А. Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич, О. М. Семеног, О. О. Лобач, С. О. Соломаха, ... Бердянський державний педагогічний університет. 2013. Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. Розділ 1.6. Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної … С.О. Соломаха. Бердянський державний педагогічний університет. 2013. Феномен наукової школи у дискурсі сучасної педагогічної думки. Ю.В. Грищенко. Проблеми освіти 2 (90), 68-75. 2018. Формування національної культури в педагогічній спадщині видатних українських педагогів-музикантів ХІХ ст. Ю. Грищенко. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 234-240. 2015.
Зателефонувати Viber Telegram Instagram Facebook
Звʼязатись з нами