ПОЛОЖЕННЯ

про Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА»

(початкова, основна та старша школа)

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ТОВ «Центр освіти «Оптіма» - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.
2. ТОВ «Центр освіти «Оптіма» (далі — Центр) здійснює свою роботу на основі розпоряджень Київської міської державної адміністрації та ліцензій, виданих Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу КМДА. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про господарські товариства», Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Національною доктриною розвитку освіти, Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 (із внесеними змінами на підставі постанови Кабінету Міністрів України №1033 від 30.09.09), Положенням про дистанційне навчання (наказ МОН України № 466 від 25.04.2013 р. зі змінами (наказ МОН України № 761 від 14.07.2015, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 923/27368), Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України № 431 від 19 травня 2008 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.06.2008 р. № N 498/15189), Статутом ТОВ «Центр освіти «Оптіма», а також внутрішніми документами ТОВ «Центр освіти «Оптіма», що встановлюють правила, регламенти тощо та цим Положенням.
3. Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців), а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
4. Адреса здійснення освітньої діяльності: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, корпус «А».
5. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ЄДРПОУ.
6. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
7. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
• безпечні умови освітньої діяльності;
• дотримання Державних стандартів освіти;
• дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни.
8. У Центрі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів відповідно до щорічного Робочого плану школи.
9. Центр має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію;
• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновниками;
• визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб;
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу.
10. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

11. Центр планує свою роботу самостійно відповідно до робочого навчального плану на навчальний рік.
12. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Центру, визначаються перспективи його розвитку.
13. План роботи затверджується педагогічною радою Центру.
14. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
• Робочий навчальний план Центру затверджується директором та погоджується управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
• розклад уроків рекомендований (тижневий).
• Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Центру самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
• Центр здійснює навчально-виховний процес за дистанційною та екстернатною формою навчання.
• Зарахування учнів до Центру здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, особової справи, документа про наявний рівень освіти.
• У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
• Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Центром у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
• Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року відповідно до вимог законодавства.
• Навчальний рік поділяється на перший та другий семестри.
• Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається рекомендованим розкладом уроків, що складається на рік відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог та затверджується директором.
• Тижневий режим роботи Центру затверджується у розкладі навчальних занять.
• Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Центрі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
• Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
• У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
• Результати семестрового, річного оцінювання та результатів ДПА доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
• Порядок переведення і випуск учнів Центру визначається Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015р. №762 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3007.2015р. за №924/27369.
• Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547.
• Учням, які закінчили певний ступінь Центру, видається відповідний документ про освіту:
• по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
• по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
15. За успіхи у навчанні Адміністрацією для учнів можуть встановлюватися форми морального і матеріального заохочення.
16. Технологічно діяльність у Центрі розгорнуто в Інтернет середовищі Moodle. У якості єдиної точки доступу до ресурсів Центру використовується спеціально створений сайт optima-osvita.org. Усі події, що відбуватимуться в житті закладу, буде висвітлено на інформаційному сайті школи https://optima.school/.

 

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

17. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є:
• учні;
• керівники;
• педагогічні працівники;
• психолог;
• інші спеціалісти;
• батьки або особи, які їх замінюють.
18. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
19. Учні мають право:
• на вибір факультативів, спецкурсів;
• на користування навчально-науковою базою Центру;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, інтерактивних конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• брати участь у роботі органів громадського самоврядування Центру;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
• брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
20. Учні зобов`язані:
• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
• дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни.
21. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
22. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
23. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців); участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
• виявлення педагогічної ініціативи;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
• на матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
24. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
25. Педагогічні працівники зобов’язані:
• забезпечувати належний рівень дистанційного викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
• сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
• настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, поваги, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• виконувати накази і розпорядження керівника Центру, органів управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради.
26. У Центрі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників.
27. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ МОН України № 930 від 06.10.2010 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України14.12.2010 р. за №1255/18550, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013).
28. Педагогічні працівники, які систематично порушують дане Положення, правила внутрішнього трудового розпорядку Центру, не виконують посадових обов’язків, умови договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
29. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
• обирати і бути обраними до органу громадського самоврядування;
• звертатись до органів управління освітою, керівника Центру і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;
• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, органах.
30. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за дистанційною формою навчання;
• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

31. Управління Центром здійснюється колегіально його засновниками та директором.
32. Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
33. Директор Центру та його заступники призначаються і звільняються з посади за колегіальним рішенням засновників. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
34. Директор Центру:
• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
• організовує навчально-виховний процес;
• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
• відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
• створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній інтерактивній роботі, проведення виховної роботи;
• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно - гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів;
• здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
• затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Центру;
• створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів дистанційного навчання та виховання;
• несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновниками.
35. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Центру і затверджується засновниками.
36. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі кадрових змін за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
37. У Центрі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.
38. Головою педагогічної ради є директор Центру.
39. Педагогічна рада розглядає питання:
• удосконалення і методичного забезпечення навчально - виховного процесу, планування та режиму роботи Центру;
• переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду у сфері дистанційної освіти;
• морального та матеріального заохочення учнів та працівників Центру.
40. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Центру. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
41. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

42. Матеріально-технічна база Центру включає орендовані приміщення, комп`ютерну та офісну техніку, мультимедійні засоби й інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
43. Майно Центру належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту Центру та укладених ним угод.
44. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Центру проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових та інтелектуальних прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

45. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі його кошторису.
46. Джерелами формування кошторису Центру є:
• кошти засновників;
• кошти фізичних, юридичних осіб;
• кошти, отримані за надання платних послуг;
• кредити банків;
• благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
47. Центр має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
48. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновників Центру бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.
49. Звітність про діяльність Центру встановлюється відповідно до законодавства.

 

СПІВРОБІТНИЦТВО

50. Центр має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
51. Центр має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

52. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.
53. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та орган управління освітою, що здійснює контроль.
54. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
55. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Центру з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю.
56. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновниками відповідно до законодавства.

 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ

57.Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймають засновники.
58. Реорганізація Центру відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
59. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновниками, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
60. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.
61. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновникам.
62. У випадку реорганізації права та зобов’язання Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

Зателефонувати Viber Telegram Instagram Facebook
Звʼязатись з нами